Afbeelding
Foto: Nico de Haan

Argumenten om nu geen referendum te houden

Algemeen

SCHERPENZEEL Waarnemend burgemeester Wimar Jaeger heeft de Stichting Houd Scherpenzeel Groen en Gezond in een uitvoerige brief uitgelegd waarom hij heeft besloten hun verzoek voor een referendum over het bedrijventerrein Het Zwarte Land II aan te houden. Hij heeft vijf redenen. Het college van burgemeester en wethouders heeft nog niet besloten of zij een voorstander van zo’n referendum is. 

‘Het is zeer bemoedigend om te zien dat er zoveel betrokkenheid is bij de ontwikkelingen in ons dorp. De eerlijkheid gebiedt daarbij te zeggen dat pas op dat latere moment door het college kan worden vastgesteld of zij de gemeenteraad positief of negatief over een dergelijk referendum zal adviseren’, aldus de burgemeester. 

Het eerste argument van Wimar Jaeger is: De fase waarin een eventuele ontwikkeling Zwarte Land II zich bevindt leent zich (nog) niet voor een binaire vraagstelling van het referendum instrument.

De stichting geeft aan dat de vraagstelling in een referendum Zwarte Land II eenvoudig kan zijn. ‘Ik ben dat niet met u eens. Er is wat mij betreft nog te weinig duidelijkheid over hetgeen potentiële ontwikkelaars voor ogen staat nadat zij het participatie traject en gemeentelijke en provinciale kaders in hun plannen hebben meegewogen. Ik acht het komen tot een vraagstelling die een reële ja/nee keuze aan onze inwoners voorlegt, in deze fase dan ook niet haalbaar. De “nee keuze” kan wellicht het niet toestaan van welke ontwikkeling dan ook beogen, maar het zal niet duidelijk zijn welke keuze het “javoorstel” omvat.’ 

Het tweede argument van de waarnemend burgemeester: Referenda gaan normaal gesproken over een concreet voorliggend voorstel.

Omdat een referendum een zwaarwegend advies aan in dit geval de gemeenteraad is, moet er een concreet voorstel liggen waar de bevolking zich over kan uitspreken. Zo’n voorstel ligt er nog niet. 

‘De historische context en de in het verleden gemaakte beleidskeuzes dienen meegewogen te worden,’ zegt Jaeger.

Wimar Jager wijst er op dat in het verleden er al vaak over dit project is gesproken. Die besluiten en die informatie moeten bij een nieuw besluit meegewogen worden. Het is onduidelijk hoe dat in een referendum verwerkt moet worden.

Er is Ruimte voor nuance in het kader van Gemeenteraadsverkiezing, vindt Jaeger. ‘De ruimte voor nuancering en of wensen ten aanzien van een eventuele ontwikkeling Zwarte Land II is bij uitstek mogelijk bij de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. Ik verwacht dat een eventuele ontwikkeling van Zwarte Land II uitdrukkelijk onderdeel van de verkiezingscampagnes zal zijn. In die zin is er alle ruimte voor de inwoners van Scherpenzeel om zich over de wenselijkheid van ontwikkelingen uit te spreken. Natuurlijk zullen kiezers hun keuze niet alleen op basis van het dossier Zwarte Land II tot uiting brengen. Tegelijkertijd zal de politiek juist in deze periode goed in staat zijn de meningen onder de bevolking te horen.’ Jaeger wijst er op dat als het college van burgemeester en wethouders besluit dat er een voorstel voor een referendum komt, de gemeenteraad uiteindelijk besluit of het doorgang vindt.