Afbeelding
Foto: Nico de Haan

Het Zwarte Land II: nog een lange weg

Algemeen

SCHERPENZEEL Waarnemend burgemeester Wimar Jaeger heeft het verzoek om een referendum te houden over de aanleg van bedrijventerrein Het Zwarte Land II aangehouden. Hij blikt vooruit naar de komende maanden. Hij verwacht dat dit onderwerp een belangrijke rol in de verkiezingscampagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14, 15 en 16 maart zal spelen. 

Wimar Jaeger schetst het komende proces voor de noodzakelijke bestemmingsplanwijziging. ‘Afhankelijk van de vorderingen is het wellicht mogelijk dat de gemeente, zoals te doen gebruikelijk, een voorontwerp bestemmingsplan ter inzage zal leggen ten behoeve van de inspraak. De gemeenteraad zal hiervan op de hoogte gebracht. De ter inzage termijn bedraagt zes weken. Mogelijk is het moment waarop de gemeenteraad wordt geïnformeerd over de ter inzage legging ook het moment waarop de raad wenst te overwegen een referendum uit te schrijven. Omdat het voorontwerp een beter beeld geeft van de bedoeling van de eventuele ontwikkeling kan hier mogelijk een betere ja of nee keuze aan gekoppeld worden,’ aldus Jaeger. Hij vindt het plan op dit moment nog te vaag om deze vraag op deze manier te beantwoorden.

‘Na de verwerking van de inspraakreacties op het voorontwerp bestemmingsplan verwachten wij dat het college in de loop van 2022 tot een besluit kan komen over het al dan niet in procedure brengen van een ontwerp-bestemmingsplan. Als het college besluit de procedure te vervolgen, dan start de zienswijze procedure. Ingekomen zienswijzen worden verwerkt in een nota van zienswijzen en leiden tot een definitief bestemmingsplan dat wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Indien de gemeenteraad dat wenst kan het college de gemeenteraad op ieder moment in deze procedure - parallel aan het inspraaktraject, aan het zienswijzentraject of daarna - een met redenen omkleed voorstel voorleggen voor het al of niet organiseren van een referendum. De uitkomst van een eventueel referendum is overigens niet besluitvormend, maar adviserend voor de raad. De uitkomst kan meegenomen worden in de bespreking van de gemeenteraad van het uiteindelijke raadsvoorstel tot bestemmingswijziging’, legt Jaeger uit.

‘Het valt te verwachten dat de ontwikkeling van een bestemmingsplan ongeveer zes maanden in beslag zal nemen. Dit betekent dat een eventueel ontwerp bestemmingsplan een half jaar na het collegebesluit tot de ter inzage legging van een voorontwerp bestemmingsplan aan uw Raad zou kunnen worden voorgelegd. Op grond van bovenstaande verwachten wij niet dat welke ontwikkeling dan ook op het Zwarte Land II voor 2023 kan plaatsvinden, ook in het geval er geen beroep wordt ingesteld tegen bestemmingswijziging’, meldt de waarnemend burgemeester.