Afbeelding
Zwarte Land

Bedrijventerrein Zwarte Land II begint vorm te krijgen

Algemeen

SCHERPENZEEL De afgelopen zomer is er hard gewerkt aan de ontwikkeling van bedrijventerrein Het Zwarte Land II. Dat blijkt uit een memo van het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad. De inrit voor het bedrijventerrein wordt niet verlegd. Het dorpslint wordt doorgetrokken en er is weinig behoefte aan bedrijfswoningen.

In de zomer heeft de gemeente hard gewerkt om de kaders, die de gemeenteraad mee heeft gegeven voor de ontwikkeling van Het Zwarte Land II in de plannen te verwerken. Ook de inbreng van omwonenden en andere Scherpenzelers heeft een plek gekregen. Wethouder Gerard van Deelen heeft een gesprek gehad met de projectontwikkelaars en mensen die zich zorgen maken over het plan. 

De besprekingen met provincie Gelderland en Oost NV/HVO over het Plan van Aanpak Revitalisering Zwarte Land lopen nog door in september. Het college van burgemeester en wethouders zal de raad informeren zodra het Plan van Aanpak gereed is.

Het college heeft zich verdiept in de behoefte onder Scherpenzeelse ondernemers aan bedrijfskavels waar ook een bedrijfswoning kan worden toegestaan. Uit de inventarisatie blijkt dat hier slechts in een enkel geval behoefte aan is. Navraag bij onder meer Ondernemersvereniging Scherpenzeel en Initiatiefnemer Modistiek bevestigt dit beeld. Er is nauwelijks vraag naar kavels waar bedrijfswoningen zijn toegestaan. Dat heeft enkele redenen. Omdat bedrijfswoningen belemmerend zijn op de milieugebruiksruimte voor aanpalende bedrijven, en Scherpenzeel op zich nog over locaties beschikt zoals de Pluimenweg en de Industrielaan, waar wonen en werken gecombineerd kan worden. Daarmee ontbreekt de urgentie voor het realiseren van bedrijfswoningen op het nieuwe bedrijventerrein.

Het college heeft intensief overlegd met de welstandsadviseur op dit dossier, de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) van het Gelders Genootschap, ook in relatie tot het markante bedrijfspand dat in het Voor Ontwerp Bestemmeninsplan de overgang tussen de woonbebouwing aan de Stationsweg en het bedrijventerrein zou markeren.

Uiteindelijk heeft dit er toe geleid dat het kavel voor het markante beeldbepalende pand op advies van de CRK westwaarts is verplaatst naar de rotonde. Daarmee ontstaat ruimte om het dorpslint visueel door te trekken in de gevelgeleding van de kleinschalige bedrijfskavels. In dat kader worden ook nadere eisen gesteld aan de hellingsgraad van de daken.

In het overleg met CRK is ook gekeken naar het aspect bouwhoogten. Het college van burgemeester en wethouders heeft een positief advies van CRK ontvangen op de voorgestelde variatie in bouwhoogten, ook met het oog op beeldkwaliteit vanaf de Stationsweg.

Vanuit het oogpunt van efficiënt ruimtegebruik blijft het wenselijk om - mits aan voorwaarden ten aanzien van bijvoorbeend parkeren op eigen terrein voldaan is – de mogelijkheid om het bebouwingspercentage naar 80 procent op te hogen open te houden.

De beoogde landschappelijke inpassing op de 2,8 hectare groenzone biedt afdoende waarborg om het groene karakter van het terrein te waarborgen.

Naar aanleiding van de voorstellen uit de raad en soortgelijke verzoeken van omwonenden is verkend of een gecombineerde ontsluiting voor het nevengelegen loonbedrijf wenselijk is. Noch vanuit bedrijfsvoeringsoptiek noch vanuit verkeerskundig oogpunt wordt hier meerwaarde gezien.

Ook het verplaatsen van de inrit van het bedrijventerrein richting de Rotonde van de N224 is opnieuw tegen het licht gehouden. De eerdere conclusies van Goudappel Coffeng ten aanzien van de noodzaak de doorstroming op de provinciale weg te garanderen, maken het niet wenselijk om de inrit substantieel te verplaatsen. 

Wel is de detaillering van de inrit verder uitgewerkt, mede met het oog op het minimaliseren van de impact op de aan de Stationsweg gelegen woningen. Deze nadere precisering is verwerkt in de nieuwste plantekeningen.

Naast het bestemmingsplan zal een aantal zaken op privaatrechtelijke basis moeten worden geregeld. Inmiddels hebben de eerste verkennende besprekingen met zowel de Ondernemersvereniging Scherpenzeel mede namens BSW en met de initiatiefnemers plaatsgevonden. Met inachtneming van de door de raad geuite wensen gaan we dit najaar afspraken maken over:

Het uitgiftebeleid en de vestigingsvoorwaarden. De inzet ligt hierbij op de verlenging van de termijn waarop exclusiviteit. Er wordt komende maanden gewerkt aan de plannen voor het verkeersluw maken van de Stationsweg in centrumrichting. Daartoe wordt afstemming gezocht met de Klankbordgroep vanuit de Raad.

Er zijn deze zomer gesprekken gevoerd met verschillende initiatiefnemers over maatschappelijke functies in de groenzone. Met name de ontwikkeling van een natuurspeeltuin lijkt kansrijk. Ook via de online kanalen zijn ideeën opgehaald in de samenleving.

Komende maanden wordt, indien besloten wordt vervolg te geven aan de bestemmingsplanprocedure, ook aan
het concretiseren van de maatschappelijke functies verder invulling gegeven.