Afbeelding

Tevredenheid van cliënten over dienstverlening WMO

Algemeen

SCHERPENZEEL Van de cliënten van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is 79 procent tevreden. Dat blijkt uit een tevredenheidsonderzoek. Het college van burgemeester en wethouders stuurde de gemeenteraad een memo over dit onderwerp.  

Het WMO bestand is schriftelijk benaderd voor het invullen van een anoniem cliëntervaringsonderzoek. De respons op het onderzoek is net als vorig jaar ruim voldoende en rond het landelijk gemiddelde van 30 procent, namelijk 32 procent. Vorig jaar zijn alleen de nieuwe cliënten benaderd, waardoor de aantallen en uitkomsten afwijken. Daardoor is het maar beperkt mogelijk om een vergelijking te maken met voorgaand jaar. Er zijn 13 vragen gesteld waaruit de belangrijkste punten zijn gehaald. De belangrijkste punten zijn: De wachttijden voor het afhandelen van een hulpvraag door het sociaal team is een aantal keer genoemd. Dit is verklaarbaar gezien in deze periode het WMO team onderbemand was. De continuïteit van dienstverlenging is een blijvend punt van aandacht door het verloop en de onderbezetting in het sociaal team.

Door de landelijke COVID-19 maatregelen zijn tijdelijk intake gesprekken op een alternatieve wijze gevoerd, bijvoorbeeld telefonisch. Telefonische intake of gesprek in plaats van een huisbezoek ervaart een aantal cliënten als onpersoonlijk.
De bekendheid van cliëntondersteuning is gedaald. De gemeente gaat begin 2023 aan de slag met het verbeteren van de cliëntondersteuning en de bekendheid hiervan. Hiervoor heeft het rijk een subsidie beschikbaar gesteld.
Ondanks de verbeterpunten hierboven genoemd is de tevredenheid hoog. Namelijk 79 procent is zeer tevreden over de dienstverlenging van het WMO team van de gemeente.

In 2020 werden 277 cliënten benaderd met een vragenlijst. Daarvan gaven 151 antwoord. Dat was bijna 55 procent. Dit jaar werden 598 vragenlijsten uitgezet. Er kwamen 192 antwoorden. Dus gaf 32 procent van de cliënten antwoord.

Vorig jaar waren 98 mensen op de hoogte van cliëntondersteuning. Dat was 65 procent van de respondenten. Dit jaar daalde de bekendheid. Er waren 76 cliënten die de cliëntondersteuning kenden. Dat was een daling tot 43 procent.

Vorig jaar waren 134 cliënten ruim tevreden over de dienstverlening van het WMO team. Dat was 89 procent. Zoals gezegd was de ruime tevredenheid dit jaar 79 procent. In totaal waren 151 mensen tevreden.