Afbeelding
Floris (VVD) en Niels (CDA)

Lokale VVD en CDA blijven zich tegen Zwarte Land 2 verzetten

Algemeen

SCHERPENZEEL Naar aanleiding van het in de Scherpenzeelse raad onlangs aangenomen Regionaal Programma Werklocaties Foodvalley (RPW) blijven de oppositiepartijen VVD en CDA zich verzetten tegen de huidige plannen van het college wat betreft de realisatie van het industrieterrein Zwarte Land 2.

Volgens de oppositiepartijen negeert het college van Scherpenzeel met haar plannen wat betreft Zwarte Land 2 het beleid van de Regio Foodvalley. Hierin wordt volgens hen namelijk gesteld dat in de kleinere kernen, zoals Scherpenzeel, vooral ruimte geboden moet worden aan kleinschalige bedrijvigheid. Dit beleid wordt door beide partijen van harte gesteund. Naar hun mening is het lokale MKB namelijk de motor van onze economie en zorgen de lokale bedrijven ook voor veel meer plaatselijke werkgelegenheid dan een groot distributiecentrum. Maar in het deel van het RPW dat gaat over de huidige plannen aangaande Zwarte Land 2 wordt gesteld dat dit bedrijventerrein ontworpen wordt volgens het type ‘grootschalig en regulier gemengd’. En dat grootschalige past volgens de VVD en het CDA dus niet in een dorp als Scherpenzeel. Want behalve dat zij stellen dat het lokale MKB van groter belang is voor onze plaatselijke economie dan de vestiging van grote bedrijven maken zij een punt van het ruimtegebrek waar we in Scherpenzeel toch al mee te maken hebben. Beide partijen stellen dat de schaarse ruimte die we hier hebben gebruikt moet worden voor plaatselijke bedrijven, de realisatie van nieuwbouw woningen en versterken van het groen.

Verder stellen beide oppositiepartijen dat het college eerst nog met een plan zou komen wat betreft de herstructurering Zwarte Land 1. Dit onder andere omdat het huidige industrieterrein een aantal leegstaande objecten bevat, zoals de voormalige panden van Van Heugten Transport. De reden voor de ontwikkeling van Zwarte Land 2 zou tenslotte zijn dat Zwarte Land 1 vol is. Maar wat dus niet klopt. Ook vinden het CDA en de VVD dat dit bedrijventerrein voor een energiezuinige toekomst nog een lange weg te gaan heeft, maar dat het college nog niet eens begonnen is met plannen hoe zij dit wil realiseren. Beide partijen vragen zichzelf dan ook af wanneer het herstructureringsplan over Zwarte Land 1 gepresenteerd gaat worden. Want dit plan laat al jaren op zich wachten. Ondanks navraag bij wethouder Van Deelen is nog steeds niet precies duidelijk wanneer ze dit kunnen verwachten.

Daarnaast stellen zowel het CDA als de VVD dat in de Tweede Kamer op dit moment een meerderheid zich heeft uitgesproken tegen de zogeheten ‘verdozing’ van het Nederlandse landschap. Hiermee wordt bedoeld dat er in ons land al te veel grote distributiecentra zijn gekomen waardoor bijvoorbeeld het weidse landschap verstoord wordt. Daarom heeft een Kamermeerderheid zich uitgesproken voor een beleid waarbij men buiten de bestaande grote industrieterreinen geen nieuwe distributiecentra mag bouwen. Volgens beide oppositiepartijen gaat de huidige koers van het college dus lijnrecht in tegen het gevoerde landelijke beleid.

En behalve bovengenoemde zorgen maken de VVD en het CDA een punt van zaken die vooral te maken hebben met de leefbaarheid en het karakter van Scherpenzeel. Zij stellen dat door de realisatie van Zwarte Land 2 het weidse uitzicht op Scherpenzeel wat nu nog geboden wordt vanaf de Grebbelinie, ernstig in het geding komt en dat dit dus ook het groene karakter, waar juist ook coalitiepartijen GBS en SGP tijdens de verkiezingscampagne op gehamerd hebben, van onze gemeente bedreigt. Daarnaast maken beide partijen zich zorgen over de verkeersdruk op met name de N224, die volgens hen onherroepelijk zal toenemen als Zwarte Land 2 daadwerkelijk gerealiseerd gaat worden. Daarbij verwijzen zij onder andere naar een recent artikel uit de lokale pers waarin gesteld werd dat door de komst van Zwarte Land 2 het verkeer op de N224 vast dreigt te lopen en dat het college van Scherpenzeel daarom de provincies Utrecht en Gelderland heeft opgeroepen om deze toch al drukke provinciale weg aan te pakken. Maar met die oproep aan de beide provinciebesturen heeft het college wat betreft deze oppositiepartijen haar geloofwaardigheid op dit onderwerp verloren, omdat datzelfde college in het verleden juist stelde dat met de uitbreiding van Modiform (op Zwarte Land 2) in Scherpenzeel er geen problemen zouden ontstaan voor onze toegangswegen.

Bij dit alles plaatsen beide partijen verder nog de opmerking dat er vanuit de gemeente nog vergevorderde plannen liggen die betrekking hebben op de realisatie van een grote nieuwbouwwijk in Scherpenzeel, namelijk de Nieuwe Koepel. Hier moeten ruim 450 woningen gebouwd worden en dat zorgt volgens hen zeker voor een toename van de verkeersdruk in en rondom ons dorp. Want aangezien de Nieuwe Koepel vooral een wijk moet worden voor Scherpenzeelse jongeren kan men er vanuit gaan dat veel van deze toekomstige bewoners dagelijks met de auto het dorp uit willen om naar het werk te gaan. En wat betreft het CDA en de VVD is deze nieuwbouwwijk, zeker in tijden van grote woningschaarste, van veel groter belang voor Scherpenzeel dan het creëren van een grootschalig en in hun ogen overbodig bedrijventerrein ten behoeve van de uitbreidingsplannen van Modiform.

Al met al blijven zowel het CDA als de VVD op het standpunt staan dat voor grootschalige industrie, zoals Modiform, in Scherpenzeel geen plek meer is. De ruimte daarvoor is te schaars en het bedreigt in hun ogen teveel het karakter en de leefbaarheid van onze gemeente. Daarom stellen zij wederom dat Modiform veel beter kan verhuizen naar een grootschalig regionaal industrieterrein langs de snelweg. Dit heeft wat betreft deze oppositiepartijen heel veel voordelen. Zo zijn deze industrieterreinen voor het verkeer veel beter te bereiken vanaf de snelweg en dat zorgt er op haar beurt weer voor dat er minder verkeersbewegingen zijn wat uiteindelijk zowel de druk op de N224 ten goede komt als dat dit positieve effecten heeft voor onze lokale luchtkwaliteit.

 En daarnaast stellen beide partijen dat er met het eventuele vertrek van Modiform naar een regionaal industrieterrein heel veel ruimte vrij zal komen op het huidige Zwarte Land, wat in de herstructureringsplannen dan gebruikt kan worden voor bedrijfsruimtes voor het lokale MKB. Hiermee kan volgens hen aan de lokale vraag voldaan worden en kan de gemeente tegelijkertijd doorgaan met de plannen wat betreft de Nieuwe Koepel zonder dat ons dorp op infrastructureel vlak compleet dreigt vast te lopen.