Afbeelding
foto: Jaap Mak

Groot verkeerscirculatie plan

Algemeen

Vervolg voorpagina. Het blijkt niet mogelijk om op korte termijn extra parkeerplaatsen te creëren langs de centrumroute voor de winkels, wat wel de wens van de gemeenteraad was. ‘Dit is meegenomen in plan Weidelaar. De directe realisering van parkeerplaatsen is niet mogelijk vandaar dat gekozen is voor uitbreiding in de vorm van parkeergelegenheid in de nabijheid van het centrum door de totstandkoming van het plan Weijdelaar,’ stelt het college. De gemeenteraad en met name de fractie van GemeenteBelangen Scherpenzeel vroegen de mogelijkheid voor éénrichtingsverkeer tussen het oude gemeentehuis en De Witte Holevoet te onderzoeken. ‘Wij hebben dat beoordeeld en achten het onwenselijk,’ aldus het college van burgemeester en wethouders. Ook wilde de gemeenteraad een gedegen verkeersplan voor dat gedeelte van het centrum. Dat moest het college nauwkeurig uitwerken tot een oplossing voor de lange termijn. Hierbij zullen substantiële kosten van enkele miljoenen gemaakt moeten worden. ‘Hiermee is rekening gehouden waarbij we werken met een trechtermodel qua onderzoeken. Het huidige verkeersonderzoek is voor het centrum en zuid. Nieuwe onderzoeken zullen meer ingaan op delen van het centrum en zuid om zodoende ook tot meer gedetailleerde oplossingen te komen en ook direct betrokkenen te kunnen laten participeren,’ zegt het college van burgemeester en wethouders. Het college heeft zich met de volgende onderwerpen bezig gehouden om recht te doen aan het genomen besluit: Het tijdelijke bouwverkeer gerelateerd aan de ontwikkelingen in De Nieuwe Koepel en het centrum via het bestaande wegennet af te wikkelen. Ook wil men afspraken maken met de ontwikkelaar om het bouwverkeer te laten plaatsvinden buiten de spits en de schoolspits. Ook zal er op termijn een onderzoek starten naar de inrichting van de Koepellaan voor het realiseren van een verkeersveilige en optimale weginrichting voor de fietsers. Ook heeft het college gekeken naar het instellen van eenrichtingsverkeer op de Vijverlaan of de Burgemeester Royaardslaan. Ook wil men nader onderzoeken of in béide straten eenrichtingsverkeer moet worden ingesteld. Er wordt ook gekeken welke aanpassingen benodigd zijn aan de Vierzinnen en de Hovenierslaan om als noordwestelijke ontsluitingsroute te functioneren voor gemotoriseerd verkeer van en naar De Nieuwe Koepel. Er zijn ideeën voor het instellen van een schoolzone rondom basisschool De Wittenberg door het aanbrengen van een schoolzone-weginrichting en te onderzoeken of het aanbrengen van een schoolzone-weginrichting gecombineerd kan worden met het aanbrengen van snelheidsremmers en aanpassing van het kruispunt de Holevoetlaan met de Hovenierslaan.

Meest gelezen